Współadministratorami Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych i danych o Pani/Pana stanie zdrowia jest:

- Rapofarm Kamil Rupieta, ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów w zakresie monitorowania działań niepożądanych
- ARISTO PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Baletowej 30, 02-867 Warszawa w zakresie obsługi zgłoszenia działania niepożądanego leku/kosmetyku.

Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb zgłoszenia działania niepożądanego działania leku/kosmetyku, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie Art. 1 ust. 5a) Ustawy z dn. 6 września 2011 r. Prawo Farmaceutyczne oraz art. 9 ust. 1 lit. i RODO.

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
- żądania przeniesienia danych
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż w ARISTO PHARMA Sp. z o.o., został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@axxon-pharma.pl
Podanie powyższych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu zgłoszenia działania niepożądanego.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres dopuszczenia produktu do obrotu oraz przez 10 lat po wygaśnięciu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tego produktu lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, które mogłyby wystąpić. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratorów danych i uprawnionych organom na podstawie odrębnych przepisów prawa.